Αθανάσιος Ζέρβας: Elliott Carter ο προφητικός συνθέτης, ο αποτελεσματικός δάσκαλος Εκτύπωση

Σύλλογος Σαξοφώνου Ελλάδος

3ο Ετήσιο Συνέδριο με θέμα: Σαξοφωνική Παιδαγωγική και Ερμηνεία
Αθήνα, 25-11-2006


Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν οι τρεις συνθετικές περίοδοι του Elliott Carter,
θα γίνει συγκριτική ανάλυση σε αντιπροσωπευτικά έργα από την κάθε περίοδο και θα
σχολιαστούν απόψεις του ιδίου καθώς και μουσικολόγων σχετικά με το έργο του.  Σε
συνδυασμό με τα προηγούμενα θα αναφερθούν επιγραμματικά βιογραφικές
πληροφορίες και θα παρουσιαστεί κατάλογος με αντιπροσωπευτικά έργα από τις
τρεις διαφορετικές περιόδους του συνθέτη.  Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση και
το σχολιασμό των τεχνικών σύνθεσης του Carter, που εφαρμόσθηκαν κατά περίοδο,
στο θεωρητικό υπόβαθρο της συνθετικής του μεθόδου, καθώς και σε ζητήματα
χειρισμού του φθογγικού και ρυθμικού υλικού του συνθέτη.  Τέλος, θα παρουσιαστεί
ανάλυση στο έργο Canonic Suite for Quartet for Alto Saxophones.

Διαβάστε όλο το άρθρο σε PDF